Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >

Maklu | Garant | Spinhuis


Het Boekenpodium


maandag tot en met vrijdag:
9 uur - 17 uur


Speciale programma's

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl

Maklu

GarantPanopticon
www.panopticon-net.org
Panopticon werd in 1980 opgericht als "Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk". De meervoud van de behandelde disciplines, wijzen meteen op de kerndoelstelling van het tijdschrift. Voor het eerst namelijk een forum gecreerd waarin alle informatie over wat er zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, systematische en deskundig aan bod komt

Lees verder


Tijdschrift Belgische Mededinging - Revue de la Concurrence Belge
www.TBM-RCB.be
Het tijdschrift voor Belgische Mededinging voorziet in een exclusief en gespecialiseerd forum voor mededinging sensu lato. In TBM-RCB komen alle aspecten van de mededinging, zowel juridische als economische, aan bod. Als Belgisch tijdschrift bevat TBM-RCB bijdragen in het Nederlands en in het Frans. Elk artikel wordt door een samenvatting in de andere taal voorafgegaan. Waar dit nuttig is, zijn bijdragen in het Engels opgenomen.

Lees verder


Cahiers Politiestudies (CPS)
De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimesterieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 115,00 (excl. verzendkosten). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologie een prominente plaats krijgt naast andere disciplines. In deze reeks vinden, naast Nederlandstalige publicaties, ook Engelstalige bijdragen hun plaats. De reeks wordt begeleid door een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een internationale double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Lees verderCahiers Geschiedenis der Geneeskunde
Het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde gaat door met een gewijzigde formule. Concreet betekent dit onder meer dat onder dezelfde titel voortaan aparte, vooral thematische Cahiers zullen verschijnen. Deze Cahiers zullen onderwerpen uit de geschiedenis der geneeskunde en gezondheidszorg behandelen en in een vrije frequentie het levenslicht zien.

nr.1: C. aan de Stegge, G. Ceulenaere & C. van Tilburg (Red.), Helpen en niet schaden. Uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg.

nr.2: B. Van Hee & C. van Tilburg (Red.), Heel-meesters

nr.3: J.R. Boelaert, De medische renaissance van de twaalfde eeuw: zoektocht naar kennis en vernieuwing in de ziekenzorg

nr.4: R. Van Hee, Kunst van Vesalius

nr.5: I. De Leeuw, De medische renaissance anders bekeken (1400-1600)

U kunt zich abonneren op deze Cahiers. U krijgt deze dan bij verschijning automatisch toegezonden, met een korting van 20% en zonder verzendkosten.


Filosofie
Filosofie biedt u een rijke keuze aan nieuws op het terrein van wijsbegeerte en levensvisie. Het tijdschrift Filosofie besteedt aandacht aan belangrijke filosofen, onderwerpen en stromingen en gaat dieper in op actuele vragen. Filosofie biedt de lezer in ieder nummer een aantal gedegen artikelen van de hand van veelal erkende auteurs over verschillende onderwerpen met een filosofische inslag Geregeld besteedt Filosofie aandacht aan een bekend filosoof of aan een actueel thema. Behalve artikelen - meestal thematisch geordend - biedt Filosofie de volgende vaste rubrieken: Comparatieve Filosofie, Filosofie en Onderwijs, Filosofische Praktijken en Filosofie en Techniek. Daarnaast besteedt Filosofie ruimte aan berichten, boekbesprekingen, attenderingen en een actuele kalender.

online archief (alleen voor abonnees)

Lees verder


Filosofie & Praktijk
Filosofie & Praktijk verschijnt viermaal per jaar en stelt zich tot doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard, te bespreken.
Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van filosofische inzichten en methoden. Het wil dit doen door heldere analyses die voor een breed publiek toegangkelijk zijn. Daarmee beoogt het tijdschrift de rationaliteit van de openbare discussie te bevorderen en de mogelijkheid tot een persoonlijke positiekeuze te vergroten.

Lees verder


Lexicon van de Jeugdliteratuur
Het Lexicon van de jeugdliteratuur beoogt doorlopend informatie te verschaffen over auteurs (modern en klassiek, uit binnen- en buitenland), illustratoren en algemene onderwerpen als fictie, genres, beoordeling, strips, etc.
Het werk is bedoeld voor ieder die uit hoofde van zijn beroep op de hoogte moet of wenst te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, maar is ook leesbaar voor belangstellenden omdat er relatief weinig voorkennis voorondersteld wordt.
De meest relevante informatie is opgenomen; daarnaast wordt ruim verwezen naar literatuur over het onderwerp.
Er verschijnen drie afleveringen per jaar van elk ca. 80 pagina's met zwart-wit illustraties, in februari, juni en oktober.

Lees verder


Lexicon van Literaire Werken
Het Lexicon van Literaire Werken verschijnt vanaf juli 2016 bij Garant-Uitgevers in zelfstandige afleveringen, op 30 juli, 15 september, 15 november en 30 december.

Het Lexicon van Literaire Werken is een naslagwerk waarin de populaire en veelgelezen werken uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur (na 1900) door deskundigen worden besproken: proza en poëzie.

Elke bespreking in het Lexicon is opgezet volgens hetzelfde stramien:
  1. informatie over de ontstaansgeschiedenis van het werk
  2. een samenvatting van de inhoud
  3. een interpretatie van het werk
  4. plaatsing van het werk in het oeuvre van de schrijver en in de literaire context
  5. een beschrijving van de waarderingsgeschiedenis
  6. een lijst met alle relevante secundaire literatuur. De besprekingen zijn per auteur geordend.

Lees verder


Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk / Vereniging O&A
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk (voorheen Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs) is van oudsher het orgaan van de Vereniging O en A.

Het tijdschrift is een wetenschappelijk tijdschrift met relevantie voor de praktijk van alledag en fungeert daardoor als een brug tussen de theorievorming en praktijk.

Het tijdschrift biedt niet alleen ruimte aan artikelen, maar ook commentaar van lezers, rapportages en boekbesprekingen.

Het blad verschijnt maandelijks en heeft een omvang van gemiddeld 56 bladzijden (in juli/augustus verschijnt er een dubbelnummer).

online archief (alleen voor abonnees)

Lees verder


Passage

Het tijdschrift Passage brengt nieuwe perspectieven op de Europese literatuur (poëzie, proza, essay). Het houdt een vinger aan de pols van de Europese letterkundige en literair-historische wereld en zijn ontwikkelingen. Tegelijk is er oog voor de manieren waarop cultuur wordt beïnvloed door literatuur in het algemeen, en bepaalde trends en auteurs in het bijzonder.

Lees verder


Psychiatrie & Verpleging

Psychiatrie & Verpleging is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen.

Het wil vanuit een christelijk geïnspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van de zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren en de professionalisering van de zorg bevorderen.

Het tijdschrift streeft ernaar om innoverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te brengen. Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen ook aan bod.

Lees verder


Ruimte en Maatschappij
Het tijdschrift Ruimte & Maatschappij wil wetenschappers en praktijkmensen een Nederlandstalig forum bieden voor een wetenschappelijk en maatschappelijk debat en reflectie over de ruimtelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. Het is een interdisciplinaire ontmoetingsplaats waar Vlaamse en Nederlandse wetenschappers en praktijkmensen uit verschillende disciplines en sectoren met een gemeenschappelijke interesse in de ruimte elkaar kunnen treffen. Een constructieve peer review bewaakt de inhoudelijke kwaliteit, de leesbaarheid en de maatschappelijke relevantie van de artikelen.

Ruimte & Maatschappij is een thematisch breed tijdschrift dat oog heeft voor de ruimtelijke aspecten van wonen, economie, mobiliteit, toerisme en vrije tijd, natuur, landbouw, kunst en cultuur, technologie, migratie, onderwijs, politiek, enz. Het wil het wetenschappelijke debat aanzwengelen, zonder de maatschappelijke relevantie uit het oog te verliezen. Een expliciete doelstelling van het tijdschrift is de dialoog tussen de wetenschappelijke en praktijkwereld in het Nederlandstalig taalgebied te ondersteunen en voeden.

In Ruimte & Maatschappij is zowel plaats voor klassieke wetenschappelijke artikelen die verslag uitbrengen van de resultaten van onderzoek, als voor didactische literatuuroverzichten, polemische essays, reflecties uit de praktijk en research briefings. De redactie verwelkomt ook voorstellen voor themanummers en katernen.

Folder Ruimte en Maatschappij

Lees verder


Zorgbreed
ZORGBREED is - voor Vlaanderen en Nederland - een veelzijdig werkinstrument rond integrale leerlingenzorg en leerbegeleiding. ZORGBREED ondersteunt leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen bij de begeleiding van alle leerlingen, met of zonder specifieke behoeften. Daarnaast besteedt ZORGBREED evenveel aandacht aan modellen en instrumenten voor algemene leerlingenzorg en aan het stap-voor-stap ontwikkelen van een zorgbeleid op klas- en schoolniveau. Zowel leraren en welzijnswerkers, zorgcoördinatoren en jeugdtherapeuten als leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen elkaar in dit tijdschrift vinden om informatie en advies uit te wisselen vanuit hun specifieke ervaring en beroepsbezigheden. Met praktijkgerichte artikels spreekt ZORGBREED iedereen aan die zich direct of indirect bezig houdt met leerlingenbegeleiding, met welzijn en gezondheid of met eender welk zorgverbredingproject.

Thema's:

Praktijkverhalen over zorgverbreding en inclusieprojecten, modellen, conflicthantering, ict en zorgverbreding, kansarmoede, ADHD, sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho-educatie, remediërende methodieken, pioniers in het werkveld, preventie… Deze opsomming is niet meer dan een eerste indicatie.

Lees verder


Zacht Lawijd
Zacht Lawijd besteedt aandacht aan de historische context van literaire teksten. Naast uitgewerkte artikelen bevat het tijdschrift rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei foto’s, handschriften, drukproeven, enz. worden gepresenteerd.

Lees verder


School- en klaspraktijk
Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt alle leerkrachten en directies lager onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk.

Lees verder


De gids op maatschappelijk gebied
Het tijdschrift dat het ‘maatschappelijk gebied’ als werkveld heeft: arbeid en gezondheid, economie en politiek, gelijke kansen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk, …

Lees verder


Kleio – Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur
Kleio brengt bijdragen over didactiek en methodiek van het Latijn, het Grieks, antieke cultuur, het voortleven van de oudheid, enz. Het tijdschrift is in de eerste plaats geschreven voor leerkrachten oude talen en antieke cultuur uit het Belgische en Nederlandse secundair onderwijs.
Uiteraard vinden ook alle anderen met interesse voor de Oudheid in Kleio een boeiend tijdschrift.

Lees verder


Tijdschrift voor Hoger Onderwijs
Het tijdschrift biedt een brede, veelzijdige basis. Er is zowel aandacht voor onderzoek en beleid als voor de onderwijspraktijk. Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is een platform voor gedachtewisseling tussen alle bij het hoger onderwijs betrokkenen.

Lees verder