Patrick Herbots
Een pleidooi voor euthanasie zonder grenzen


ISBN:9789046611012
Aantal Pagina's:287 blz.
Prijs: €39,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
In dit boek wordt de huidige Belgische euthanasiewetgeving uit de doeken gedaan, en wordt af en toe een blik geworpen over de grenzen heen, naar de situatie van onze noorderburen. De auteur formuleert enkele voorstellen tot verandering. Volgens de auteur moet het zelfbeschikkingsrecht van het individu centraal komen te staan. De houding die zou moeten worden aangenomen t.a.v. het zelfbeschikkingsrecht kan het best samengevat worden met de woorden van de Belgische filosoof Gilbert HOTTOIS: “Behandel anderen niet zoals u behandeld wilt worden, maar zoals zij behandeld willen worden”. Mensen die waardig willen sterven hebben lak aan pompeuze zinnen, zoals bijvoorbeeld “Het leven van ieder mens, ongeacht zijn gezondheidstoestand, handicap of lijden, behoudt zijn volledige waardigheid en moet worden gerespecteerd.” Zulk standpunt getuigt van een volledig disrespect voor de vrije keuze van ieder individu en het recht op een waardig afscheid.
De auteur deelt de mening van de Nederlandse jurist Huib DRION die dertig jaar geleden reeds de stelling verdedigde dat mensen die klaar zijn met leven, bij de arts de nodige middelen moeten krijgen om zo hun leven op een eigen gekozen moment te beëindigen. Iemand die kiest voor euthanasie mag niet bevoogdend de les worden gespeld en er zouden hem ook geen voorwaarden meer mogen worden opgelegd. Iedereen is namelijk de bezitter van zijn eigen dood. De in dit boek voorgestelde wetswijzigingen moeten niet alleen beletten dat mensen nodeloos lijden tijdens hun laatste momenten op aarde; ze moeten ook helpen voorkomen dat mensen na een mislukte poging tot zelfmoord een droevige getuigenis uitmaken van het mislukt proberen; ze moeten helpen verhinderen dat hulpeloze mensen ertoe verplicht worden voor al hun behoeften een beroep te doen op verzorgers en moeten ten slotte preveniëren dat achterblijvers niet de kans krijgen om afscheid te nemen van hun dierbaren.


 
Uit de inhoud:
Inleiding 7

Euthanasie 19
Euthanasie in België versus euthanasie in het Derde Rijk 19
Ondraaglijk lijden dat niet gelenigd kan worden 36
De medische aandoeningen die aan de basis liggen van euthanasie 42
Oorzakelijk verband tussen het lijden en de medische aandoening 56
Terminaal vs niet-terminaal 57

Wilsverklaring vs verzoek om euthanasie 61
[1°] De wilsverklaring inzake euthanasie 61
[2°] Een verzoek tot euthanasie 86De arts[en] 125

Geen wettelijke verplichting 125
Bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden 128
De opleiding van de artsen 130
De LEIF-artsen, ADMD en het Forum EOL! 131
De geraadpleegde arts[en] 132
De kost van euthanasie 135

De rol van de apotheker 137

De euthanasieaangifte en het registratiedocument 141
Inleiding 141
Het registratiedocument 142
De euthanasieaangiften 145

Federale controle- en evaluatiecommissie163Samenstelling van de FCEE 163
Werking van de FCEE 166
Budget van de FCEE 173
Wraking van een lid van de FCEE 173
Verplichting tot geheimhouding174

Sancties 175br/> De ombudsman van de Federale Commissie Rechten van de patiënt 175
De FCEE kan niet overgaan tot bestraffing van de arts 175
Overmaken van het dossier aan het parket 176
Bewijslast voor het geval de euthanasiewet niet wordt gerespecteerd 178
Sancties voor het geval de euthanasiewet niet wordt gerespecteerd 178

Juridische gevolgen van de euthanasie 181
De juridische gevolgen van euthanasie op verzekeringsvlak 181
De juridische gevolgen van euthanasie op de overlijdensaangifte 188
De juridische gevolgen van euthanasie op de erfgerechtigden 190

Euthanasie en andere rechten Enkele losse bedenkingen 191
Recht op leven – nood aan een evolutieve interpretatie door het EHRM 191
Godsdienstvrijheid – Vrijheid van levensbeschouwing 192
Recht op privacy 193
Verbod van foltering 194

Besluit: enkele voorstellen van wetswijziging 197

Eindnoten 201


 
Over de auteur(s):
Patrick Herbots is advocaat aan de balie van Antwerpen. Hij publiceerde eerder in juridische tijdschriften zoals R.W., AdvocatenPraktijk, T. Strafr., NjW, Postal Memorialis, Vigiles, Rev.Dr.Mil., Jura Falconis en De Juristenkrant evenals in niet-juridische tijdschriften zoals Meet Music Magazine, Joods Actueel en China Vandaag. Van zijn hand verscheen eveneens het boek Meer dan 100 dagen, uitgegeven bij Free Musketeers.